Sprowadzanie zwłok/urny z prochami do Polski

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U, z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).

II. Wymagane dokumenty

• Wniosek o wydanie pozwolenia.
• Tłumaczone na język polski: akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w których podano przyczynę zgonu.
• W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
• Pełnomocnictwo, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok.

III. Opłaty

• Nie pobiera się.

IV. Termin załatwienia sprawy

• Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

V. Jednostka prowadząca sprawę

• Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 102, I piętro p. Joanna Hajnce (w zastępstwie p. Beata Ratajczak) tel. 65 512 70 67 wew. 28

VI. Tryb odwołania

• Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Dodatkowe informacje

• Wniosek o uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.
• Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
• W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, pozwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
• Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzu o chowaniu zmarłych, wnioskodawcą może być: małżonek, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

VIII. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa lub wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr rachunku

03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Kościanie.

Tytuł przelewu:  opłata za pełnomocnictwo – zezwolenie na sprowadzenie zwłok pana/i Imię i Nazwisko

Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej zwolniona jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo – występujący jako pełnomocnik wnioskodawcy.

 

Wniosek do pobrania                

Pliki do pobrania

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.