Informacja Starosty Kościańskiego

o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji
 gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz

aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali,

dla obrębów ewidencyjnych:

Miasto Kościan, Miasto Śmigiel, Miasto Czempiń, Miasto Krzywiń.

Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zm.) informuję, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków, polegającą na dostosowaniu ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów oraz weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali dla wyżej wymienionych miast.

Prace będą wykonywane w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pozyskane w trakcie prac geodezyjnych w terenie

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz pozyskania danych niezbędnych do realizacji umowy od osób fizycznych i instytucji, upoważnieni zostaną pracownicy firmy:

ROSA VENTI Ewelina Buko, Os. Stare Żegrze 179/2, 61-249 Poznań,

wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego.

Informuję również, że opracowany w ramach powyższej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali i mapa ewidencyjna zgodnie
z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Al. Kościuszki 22.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo
– kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kościanie, właściwym urzędzie gminy / miasta oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Udział zainteresowanych osób w prowadzonych pracach terenowych i współdziałanie z Wykonawcą tych prac, pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości w sporządzeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że prawo wstępu na grunt osób wykonujących prace geodezyjne wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo